Deel C : overig scheepsbedrijfsafval

Deel C van het Verdrag heeft betrekking op de afvalsoorten die in de Delen A en B niet zijn genoemd. Te denken valt aan huisvuil, huishoudelijk afvalwater, zuiveringsslib, slops uit ruimen en tanks en alle niet-oliehoudende afvalsoorten waaronder klein gevaarlijk afval (KGA).

Het algemeen uitgangsprincipe van het Verdrag is dat de veroorzaker de kosten van het verwijderen van zijn afval moet betalen en dat de financiering op uniforme wijze zal plaatsvinden.

Voor het verwijderen van huishoudelijk afvalwater, zuiveringsslib, huisvuil en klein gevaarlijk afval van passagiersschepen kunnen de kosten afzonderlijk bij de schipper in rekening worden gebracht. Dit dient echter internationaal te worden afgestemd.