Deel B : afval van lading

Bij het laden en lossen van een schip ontstaan er verschillende fracties van de lading, die opgedeeld worden in de categorieën: lading, restlading en ladingsrestant. In deel B van het verdrag en bijhorende aanhangsels staat beschreven hoe er dient omgegaan te worden met restladingen en afval van de lading die ontstaan bij het laden en lossen van een binnenschip.

België en Nederland hebben een meldpunt voor deel B van het Verdrag ingericht.

Aan het Verdrag is een stoffenlijst gekoppeld die een cruciale rol vervult bij het bepalen van de juiste losstandaard.

De stoffenlijst dient altijd geraadpleegd te worden om de losstandaard van een schip vast te stellen alsmede de afgifte- en innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater, regen- en ballastwater vermengd met ladingrestanten.

Aan de hand van de stoffenlijst kan men bepalen aan welke losstandaarden moet worden voldaan, en hoe er vervolgens met het waswater, uit ruimen en tanks, van verschillende soorten ladingen moet worden omgegaan.