Coördinatie Afvalinzamelingen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is de bevoegde overheidsinstantie inzake het beheer van materialen- en afvalkringlopen in Vlaanderen. Zij heeft onder meer toezichtsbevoegdheden inzake de afgifte van scheepsafvalstoffen en de toepassing van het CDNI-verdrag. Binnen het VBSP wordt de coördinatie van afvalinzameling door OVAM samen met de afdeling Haven- en Waterbeleid van het departement MOW verzekerd.

 

Strategische doelstellingen

 • i.s.m. OVAM de coördinatie opnemen van alle initiatieven om te beantwoorden aan de noden rond afvalinzamelingen;

 • het uniformiseren van het aanbiedings- en het registratiesysteem voor de afvalinzamelingen van deel A;

 • het beheer van de databank rond afvalinzamelingen en het rapporteren van de resultaten;

 • de coördinatie bij de opmaak van een samengestelde overzichtskaart van afvalinstallaties.

 

Uitdagingen

Sinds de start van het CDNI werd het scheepsafval in Vlaanderen ingezameld in het bestaande netwerk van ontvangstinrichtingen van de havens en waterwegbeheerders.

Een aantal acties naar de optimalisatie van dit netwerk en de inzameling van het scheepsafval in Vlaanderen zijn uitgevoerd. Meer inspanningen zijn nodig inzake uniformering van het registratie- en inzamelsysteem, optimalisering van de dichtheid van het netwerk van ontvangstinrichtingen in Vlaanderen, verzekering van een kostenefficiëntie en milieuperformante inzameling en eventuele wijzigingen aan het wetgevende kader.

 1. Uniformiseren registratie- en inzamelsysteem

  Momenteel is elke waterwegbeheerder verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van huisvuil. Hierdoor zijn er verschillende soorten containers en contracten voor de verwerking van het afval. Ten minste voor de registratie van de ingezamelde hoeveelheden afval is het aangewezen een uniform systeem te implementeren en dit zonder te raken aan de bevoegdheden van de betrokken beheerders.

 2. Benodigde aanpassingen wetgeving

  De uitbouw van een uniform afvalinzamelingssystee, zal mogelijks repercussies hebben op de structuur van het huidige afgiftesysteem.

  Als er structurele veranderingen aan het afgiftesysteem zijn, zijn directe aanpassingen van de vigerende wetgeving nodig.